مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بخش سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان چیست؟

1392/10/03

دستگاه سنجش تراکم استخوان hologic  مدلdiscovery   شرکت تکاپو طب ساخت امریکا  از پیشرفته ترین دستگاه های سنجش تراکم استخوان با   قابلیت هاییشامل:

اسکن و آنالیز

Whole Body

Foream

Femur Scolicotic Spine

Pediatric Spine

Spine

محاسبه ریسک شکستگی

محاسبه BMI

1