مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

...

.

آمادگی های لازم جهت انجام سنجش تراکم استخوان:

 

1-   جهت انجام سنجش تراکم استخوان نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2-    لطفاً در صورت انجام این تست در گذشته، نتایج تست سنجش تراکم استخوان قبلی خود را به همراه داشته باشید.

3-    لطفاً از 24 ساعت قبل از انجام تست از مصرف قرص کلسیم خودداری فرمائید.