بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه ارتش:

قانون كلي:

- کلیه نسخ متخصصین( کایروپرکتیک) و( لیسانسه های مامایی) قابل قبول اداره خدمات درمانی نمیباشد.

-   نسخ MRIبيش از 1 ناحيه احتياج به علت درخواست دارند.

-  اعتبار تاريخ ويزيت تا 2 هفته ميباشد.

نسخ  MRI و CT :

-  مرتيط يودن تخصص پزشك درخواست كننده با كيس مورد نظر از نظر بيمه ارتش الزاميست.

نسخ راديولوژي و سونوگرافي:

 کلیه نسخ با درخواست پزشکان محترم، اعم از عمومی و متخصصین قابل انجام میباشد .

در خصوص نسخ تراكم استخوان:

نسخ كليه متخصصين مورد قبول ميباشد و ذكر علت درخواست الزامي نميباشد.