بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه استانداري:

اعتبار تاريخ ويزيت تا 1 ماه مي باشد

دارا بودن معرفي نامه از طرف اداره استانداري براي كليه خدمات الزاميست