بیمه های طرف قرارداد مرکز تصویربرداری پزشکی میرعماد

بيمه كميته امداد:

-  كليه  نسخ  MRI  وCT و تراكم استخوان بايد به تاييد اداره کل كميته امداد استان قزوین  واقع در فلكه حسن پور برسند

-   به جز موارد فوق در سایر موارد صرف برگه  کمیته امداد با پرداخت فرانشیز جهت انجام خدمات این مرکز کافیست.

-  در صورتيكه نسخه ها درسربرگهاي آزاد نوشته شوند بايد به تاييد اداره کل كميته امداد برسند.